විශ්වවිද්‍යාල අයදුම් අත්පොත නව මුහුණුවරකින්

නව අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමට අදාළ විශ්වවිද්‍යාලවලට අයදුම් කිරීමේ අත්පොත නව මුහුණුවරකින්හඳුන්වාදීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන්ද සිල්වා මහතා කියා සිටියේ එම අත්පොත සකස් කිරීමේ කටයුතු මේ දින වල සිදුවන බවයි.

විශ්වවිද්‍යාල වලට අයදුම් කිරීමේ අත්පොත ළමුන්ට පහසුවෙන් තේරුම්ගත හැකි වන පරිදි සරලව නිර්මාණය කිරීමට මෙවර සැලසුම් කර තිබේ.

සියලු විශ්වවිද්‍යාවල අංශ ප්‍රධානීන් සමඟද මේ පිළීබඳව සාකච්ඡාවක්   පසුගිය දා පැවැත්වූ බව මහාචාර්ය මොහාන්ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේය.

විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළුවීම සඳහා මෙවරද අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව ලබාදීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

df