අස්ගිරි මහනායක හිමිපාණන්ගේ අභාවය පිළිබඳ ජනාධිපතිතුමාගේ ශෝක පණිවිඩය

අපවත්වී වදාළ අතිපුජ්‍ය අස්ගිරි මහනායක හිමිපාණන්ගේ අභාවය පිළිබඳ ජනාධිපතිතුමාගේ ශෝක පණිවිඩය.