2020 දී මිලියන 4.5 ක සංචාරක ඉලක්කයක්

2020 වසරේ දී මිලියන 4.5 ක සංචාරකයින් ප්‍රමාණයක් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම ඉලක්කය බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය පවසයි. පසුගිය වසරේ දී ඉලක්කගත වූ මිලියන 2 ක සංචාරකයින් ප්‍රමාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපොහොසත් වී තිබෙන බව අධිකාරිය වැඩිදුරටත් කියා සිටී. මෙහිදී 2016 වසර සඳහා සංචාරක ඉලක්කය මිලියන 2.2 කි.

කෙසේ වෙතත් යථානුරෑපී දත්ත මත පදනම්ව මෙම නව ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබෙන බව සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ අදහසයි.

මෙහිදී චීන හා ඉන්දියානු සංචාරකයින්ගේ පැමිණීමෙහි ඉහළ යාමක් බලාපොරොත්තු වන අතර ක්‍රීඩා, ත්‍රාසජනක, රැස්වීම්, සම්මන්ත්‍රණ හා ප්‍රදර්ශන ආදී තෝරා ගත් ක්ෂේත්‍රයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වන බව අධිකාරිය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

 

3