2017 වර්ල්ඩ් එක්ස්පෝ ප්‍රදර්ශනයට ශ්‍රී ලංකාවට ඇරයුම්

‘වර්ල්ඩ් එක්ස්පෝ’ (World EXPO) ප්‍රදර්ශනය වර්ෂ 2කට වරක් ලොව ප්‍රධාන නගරවල විවිධ තේමාවන් යටතේ පැවැත්වෙන අතර, මෙවර එම ප්‍රදර්ශනය ‘අනාගත බලශක්තිය’ (Future Energy) යන තේමාව යටතේ 2017 ජුනි 10 දින සිට සැප්තැම්බර් 10 දින දක්වා කසකස්ථානයේ අස්ථානා නගරයෙහි පැවැත්වීමට නියමිතය.

එම ප්‍රදර්ශනයට සහභාගි වන ලෙස කසකස්ථාන ජනරජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ආරාධනා කරනු ලැබ ඇත.

ඒ අනුව, මෙම ප්‍රදර්ශනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සහභාගිත්වය සංවිධානය කිරීම පිණිස කොමසාරිස් ජනරාල්වරයෙකු පත් කිරීමටත්, ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විසිතුරු මල් හා පැළ වගාකරුවන් හා අදාළ නිෂ්පාදන සකස් කරන්‍නන්ගේ භාණ්ඩ පිළිගත් ක්‍රමවේදයකට අනුව මෙහි ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

65 expo-2017-620x360