විදුලිය මිලදී ගැනීම ලංවිමයෙන් ඉවතට

ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට ඩීසල් විදුලි බලාගාරවලින් විදුලිය මිලදී ගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට පවතින බලතල ඉන් ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. මෙම බලතල ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ඉවත් කිරීමෙන් පසු එම බලතල වෙනත් පූර්ණ බලතල සහිත වෙනත් අධිකාරියකට පැවරීමට නියමිතය.දිගින් දිගටම සිදුවූ විදුලිය බිඳ වැටීමත් සමග ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ යන මහත්වරුන් සාකච්ඡා කොට මේ පිළිබඳ තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.
ඩීසල් විදුලි බලාගාරවලින් නිපදවන විදුලිය ගත යුතු ප්‍රමාණය, ඊට ගෙවන මුදල සහ පෞද්ගලික ඩීසල් බලාගාරවලින් ගන්නා විදුලිය ප්‍රමාණය ගැන තීරණ ගැනීමේ බලය මින් ඉදිරියට විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ඉවත් වනු ඇත.
පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය ගැනීමේදී අතයට ගනුදෙනු සිදුවන බවට එල්ල වන චෝදනා පදනම් කර ගනිමින් රජය මෙම තීරණයට එළඹ ඇත.

gf