2015 අවසානයේ මෙරට රැකියා නියුක්තිකයින් මිලියන 8.6ක්

2015 වසර අවසාන වන විට මෙරට රැකියා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රමාණය මිලියන 8යි දශම 6ක් පමණ වන බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2015 වසරේ අවසාන කාර්තුව තුළ සිදුකරන ලද සමීක්ෂණයට අනුව මෙරට මිලියන 8යි දශම 9ක් පමණ වන ශ්‍රමබලකායෙන් මිලියන 8 යි දශම 6ක් පමණ රැකියා නියුක්තිකයින් බව සඳහන්ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වයස අවුරුදු 15 ට වැඩි ජනගහනය වැඩ කරන වයසේ පසුවන ජනගහනය ලෙස හඳුන්වයි.

ඒ අනුව වයස අවුරුදු 15ට වැඩි රැකියාවක නියුක්ත හෝ වියුක්ත මුළු ජනගහනය ආර්ථික වශයෙන් ක්‍රියාශීලී ජනගහනය වන අතර ඔවුන් ශ්‍රමබලකායට අයත් වෙයි.

2015 වසරේ අවසන් කාර්තුවට අනුව මෙරට ඇස්තමේන්තුගත ශ්‍රමබලකාය මිලියන 8 යි දශම 9ක් වන අතර ඉන් සියයට 64 යි දශම 5ක ප්‍රතිශතයක් පිරිමින්ද, සියයට 35 යි දශම 5 ක ප්‍රතිශතයක් කාන්තාවන්ද වන බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

එමෙන්ම එම කාර්තුවේ රැකියා වියුක්තිය ශ්‍රම බලකායෙන් සියයට 4 යි දශම 3ක් වන බව සඳහන්ය.

මේ අතර රැකියා නියුක්තියක් අතරින් සියයට 68ක ප්‍රතිශතයක් සතියකට පැය 40කට අධික කාලයක් සේවය නිරත වන බව ද ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

g