වැට් බද්දේ වෙනසක් නැහැ

වැට් බද්ද හෙවත් එකතු කළ අගය මත බදු අනුප්‍රමාණය තවදුරටත් 11% මට්ටමේ පවතින බව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කර සිටී.

පසුගියදා කළ නව බදු සංශෝධනවලට අනුව වැට් බද්ද 15% දක්වා සංශෝධනය කළ අතර 2016 අප්‍රේල් 01 වැනිදා පටන් මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබිණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වමින් දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් කල්‍යාණී දහනායක මහත්මිය කියා සිටින්නේ එකතු කළ අගය මත බදු අනුප්‍රමාණය, බද්දට යටත් සහ බද්දෙන් නිදහස් කිරීම්, 2002 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත සහ ඊට කරන ලද සංශෝධන අනුව, තවදුරටත් දැනුම් දෙනතුරු ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

222