පූජිත් ජයසුන්දර 34 වෙනි පොලිස්පති ‍වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 34 වන පොලිස්පතිවරයා ලෙස හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා  පත්වීම් ලිපිය ලබාගන්නා ලදී.
පුරප්පාඩුවූ පොලිස්පති ධූරය වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිර්දේශ කර යවන ලද තිදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට පෙරේදා රැස්වූ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව විසින් අනුමැතිය ලබාදුනි.
ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු ලෙස කටයුතු කරන එස්.එම් වික්‍රමසිංහ,  පූජිත් ජයසුන්දර සහ චන්දන වික්‍රමරත්න යන මහත්වරුන්ගේ නම් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිර්දේශ කර යවා තිබුණු අතර එයින් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ අනුමැතිය හිමිවූයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාටය.
a