අබරා සිල් ගත්තා වාගෙයි

බෑරි සිල් නොගනින් අබරෝ යන කථාවක්වෙයි.එයින් අදහස් කරන්නේ ආරක්ෂා කරගත යුතු සීලය ආරක්ෂාකර ගෑනීමට නොහෑකිව එය සමාදන්වීමෙන් පලක් නෑති බවයි. අබරාගේ බිරිද හෑම පෝයකටම සිල් සමාදන් වන්නීය.මෙය දුටු කවදාවත් සිල් නොගත් අබරාටද සිල්සමාදන් වීමට වුවමනා වී බිරිදගෙන් සිල් ගන්නේ කෙසේදෑයි ඈසීය.පන්සලට ගොස් හාමුදුරුවෝ කියන දේ එසේම කියන්නටයි බිරිද අබරාට කියන ලදී. අබරා පන්සලට සිල් සමාදන් වීමට ගියේය.මෙය හාමුදුරුවන්ටද පුදුමයකි.හාමුදුරුවෝ අබරාගෙන් ආවේ මොකදෑයි ඈසුහ.අබරාද පෙරළා ආවේ මොකදෑයි ඈසීය.

නෑවත හාමුදුරුවෝ ඔහුගෙන් අසනු ලෑබුවේ උබට පිස්සුද යන්නය.අබරා ඒ වචනය පෙරළා ඈසීය.ඊළගට හාමුදුරුවන් කීවේ මු අල්ලා ගස් බදින්න කියාය.අබරා එය එසේම කීය. මේ අවස්ථාවේ පන්සලේ සිටි පිරිස අබරාට ගුටි බෑටදී පන්සලෙන් එලවා දමන ලදී.ගෙදර ගිය අබරා කීවේ උඹ හෑමදාම සිල් ගත්තේ කොහොමද මට එක දවසෙන්ම එපා උනා කියාය.

ගෑමි නාගරික වර්තමාන අතීත කියා වෙනසක් නෑත අදද අබරලා කොතෙකුත් සිටී. බෑරි සිල් ගන්නේ අබරා පමණක්ම නොවන බවද මතක තබා ගත යුතුය.

1