පොලිසියේ 16කට හදිසි උසස්වීම්

මැයි මස පළමුවෙනිදා සිට පොලිස් අධිකාරීවරුන් 16 දෙනෙකු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිලයට උසස් කර තිබේ.

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය පදනම් කරගෙන මෙම උසස්වීම් ලබා දී ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.

එච්.එම්.එස්. වීරකෝන් හේරත්, අයි.එම්.එස්.කේ. යටවර, කේ.ඞී.ඒ. සේරසිංහ, ජේ.යූ. රාමවික‍්‍රම, පී.ජේ.ඒ. විජේසේකර, එම්.ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ගුණතිලක සහ ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර්.එස්. වික‍්‍රමසිංහ යන මහත්වරුන් එලෙස උසස්වීම් ලබා දී ඇති කිහිපදෙනෙක්.

එම්.ඒ.ඒ.ආර්. මාරසිංහ, ඩබ්ලිව්.පී.එන්. සිල්වා, එන්.එස්.ඒ.එන්.එල්.කේ. නානායක්කාර, කේ. කඩුපිටිය, ඒ.කේ.සී. අතුකෝරළ, ඒ.ඒ.එම්.පී. පනාමල්දෙණිය, ආර්.එම්.එස්.එස්.බී. රත්නායක සහ ඞී.එම්.එම්. පුස්සැල්ල යන මහත්වරුන් ද පොලිස් අධිකාරී නිලයේ සිට ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිලයට උසස් කර තිබේ.

විශ‍්‍රාමික පොලිස් අධිකාරී යූ.එස්. බණ්ඩාරනායක මහතා එලෙස උසස් වීම් ලද අනෙක් නිලධාරියායි.

45