අලුත් පරපුර ඉන්දිකගේ පත්වීම හෙළාදකියි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ හිරියාල ආසන සංවිධායකධුරයට වයඹ පළාත් සභා මන්ත්‍රී කමල් ඉන්දික මහතා පත් කිරීම පිළිබඳව ‘අලුත් පරපුර‘ සංවිධානය  අප්‍රසාදය පළ කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංවිධානය පෙන්වාදෙන්නේ එම පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයා අලුත් පරපුර විසින් සංවිධානය කළ වැඩසටහනකට මැර ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමේ සිද්ධියේ මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කළ බවයි.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ අලුත් පරපුර සංවිධානයේ කළාකරුවන් ඇතුළු පිරිසක් හිරියාල, කුඹුක්ගැටේ ප්‍රදේශයේදී පවත්වන ලද වැඩසටහනකට කිසියම් පිරිසක් විසින් ප්‍රහාරයක්  එල්ල කර තිබුණි.

අදාළ ප්‍රහාරය එල්ල කිරීම සඳහා වයඹ පළාත් සභා මන්ත්‍රී කමල් ඉන්දික මහතා නායකත්වය ලබාදුන් බව පවසන අලුත් පරපුර සංවිධානය පෙන්වාදෙන්නේ එවැනි පුද්ගලයෙකුට ජනාධිපතිවරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායකධුරයක් ලබාදීම හෙළාදකින බවයි.

h