ඇමති චම්පික වගකීම් පැහැරහැරලා

වත්තල ඇවිදින මංතීරු කඩා විනාශ කිරීමේ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා යටතේ පවතින මහනගර සංවර්ධන හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය වගකීම් පැහැර හැර ඇති බව සඳහන් කරමින් සදාහරිත පරිසර සංගමය එම අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කළ ලිපිය මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර ඇත.

සදාහරිත පරිසර සංගමයේ සභාපති බී.අයි. ආබ්ඩීන් මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කර ඇති එම ලිපිය සම්පූර්ණයෙන් පහතින් පළ වේ.