සියලු දන්සැල් ලියාපදිංචි කරන්න

වෙසක් සමයේ දිවයින පුරා පවත්වන සියලූම දන්සැල් ලියාපදිංචි කිරීම සිදු කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කරන්නේ යැයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පවසයි.

ලියාපදිංචි කරන සියලූම දන්සැල් පවත්වා ගෙන යන සංවිධායකයින්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන බවද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සඳහන් කරයි.

දන්සැල පවත්වා ගෙන යන ප්‍රදේශයේ පළාත් පාලන ආයතයන්හි මෙම ලියාපදිංචිය සිදු කළ හැක.දන්සැල් පවත්වන බවට මේ වන විටත් පුර්ව ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කර ඇති සංවිධායකයින් වෙත අවශ්‍ය අයදුම්පත්‍ර නිකුත් කිරීම සහ උපදෙස් ලබා දීම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් මේ වන විටත් ආරම්භ කර ඇත.

වන්දනාවේ යන බැතිමතුන්ට සුරක්ෂිත ආහාර වේලක් දන්සැල් තුළින් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදා කිරීම මෙම ලියාපදිංචි කිරීම සහ උපදෙස් ලබා දීමෙන් බලාපොරොත්තු වන බවද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සඳහන් කරයි.

11