තට්ටම් වර්ධන ඖෂධ ගැනීමට පැමිණි කාන්තාවෝ

අයිවරිකෝස්ට් හි අබිඩ්ජා හි රූපලාවන්‍ය වෙළෙඳ සැලකදී ‍තට්ටම් විශාල කරවන ආලේපන, පෙතිවර්ග හා තට්ටම් පුම්බන උපකරණ යෙදූ කලිසම් ආදිය මිලදී ගැනීමට පැමිණි කාන්තාවෝ දෙදෙනෙක්. අයිවරිකෝස්ට් හි තට්ටම් විශාලව පැවැතිම සුරූපී අංග ලක්ෂණයක් ලෙස පිළිගැනෙන අතර තට්ටම් පිම්බීමේ ‍ඇඳුම් ඇඳීම හා තට්ටම් වර්ධන ඖෂධ භාවිතය එරට කාන්තාවන් අතර බහුලව සිදුවේ.

9 salon