ලස්සන වෙන්න ආස කෙල්ලන්ට ශිල්පාගෙන් පාඩමක්

ලස්සන වෙන්න කැමති කෙල්ලෝ මේක බැලුවේ නැතිනම් වැඩක් නෑ.