ජී.එම්.පී සහතිකය අනිවාර්යයි

ආපන ශාලා සහ හෝටල් සඳහා ජී.එම්.පී සහතිකය හෙවත් යහපත් නිෂ්පාදන පිළිවෙත් සහතිකය ලබන වසරේ සිට අනිවාර්යය කර ඇති බව පාරිභෝගික අධිකාරිය පවසයි.

ආහාර නිෂ්පාදන කටයුතු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව සහ උසස් තත්වයෙන් සිදුකිරීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් මෙම සහතිකය නිකුත් කරනු ලබයි.

සමූහයකට ආහාරපාන සපයන ආපනශාලා, හෝටල් සඳහා මෙම සහතිකය නිකුත් කරන අතර අදාළ සහතිකය පිළිබඳව ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් මේ දින වල සිදුකරන බව පාරිභෝගික අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන අතර ලබන වසරේ ජනවාරි පළමුවන දින සිට අදාළ  ස්ථාන වැටලීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

ඒ සඳහා පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිළධාරීන්ටද විශේෂ පුහුණුවක් ලබාදී ඇති අතර යහපත් නිෂ්පාදන පිළිවෙත් සහතිකය නොමැතිව ආහාර පාන සපයන ස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව පාරිභෝගික අධිකාරිය සඳහන් කළේය

1