ආබාධිත රණවිරුවන්ට අද සිට දුම්රිය ගාස්තුවෙන් භාගයයි

විරුසර වරප්‍රසාද කාඩ්පත ලබාදී ඇති ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා සහනදායී දුම්රිය ගාස්තු අය කිරීම අද සිට ක්‍රියාත්මක වන බව ශ්‍රීලංකා දුම්රිය සේවය පවසයි.

එහි ගමනා ගමන අධිකාරි විජය සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ විරුසර වරප්‍රසාද කඩ්පත ලබාදී ඇති රණවිරුවන්ට සාමාන්‍ය ප්‍රවේශපත්‍ර සඳහා සියයට 50ක වට්ටමක් ලබා දෙන බවයි.

ඒ අනුව අද සිට සියලු දුම්රිය ස්ථාන වෙත විරුසර කාඩ්පත ඉදිරිපත් කරමින් ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා මෙම සහන ගාස්තුව යටතේ ප්‍රවේශපත්‍ර ලබාගත හැකි බව ඔහු  සඳහන් කළේය.

කෙසේ වෙතත් ආසන වෙන්කිරීමේ ප්‍රවේශපත්‍ර සඳහා මෙය අදාළ නොවන බව ද විජය සමරසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

 

3