කමල් ජයසිංහට තවත් පුටුවක්

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීවරයා ලෙස වෛද්‍ය කමල් ජයසිංහ මහතා පත් කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් අනුර ජයවික්‍රම මහතා විසින් අදාළ පත් කිරීම සිදුකර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

වෛද්‍ය කමල් ජයසිංහ මහතා වෛද්‍ය සැපයුම් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරේ ද කටයුතු කරනු ලබයි.

4