සමාජවාදියා අවස්ථාවාදියාවීම

අපේ ජීවන ගමන් මගේ අප සෑවොම යායුතු ගමනක් ඈත. වෙලාව ආ විට කිසිවෙකුට එම ගමණ පමා කල නොහෑකිය. ජීවිත ගමන් මගේ කල හෑකි සියලු කෙලි සෙල්ලම් කරන මිනිසුන් තමන් අවසානයේ මේ ගමන යා යුතුම බව අමතක කර දමයි.මරණය විසින් අප ජීවන ගමන් මගේ සියලු බෑමි බිද දමා අප ජීවත් වුවන්ගෙන් බොහෝ දුරකට රෑගෙන යයි.

සමාජවාදීන්ට නම් මරණයද අවස්ථාවාදීය. සෝමවංශ අමරසිංහ මහතාගේ මරණය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් අවස්ථාවාදීව යොදා ගත් අයුරින්ම් ඒ බව හොදටම පෑහෑදිලිවේ.

අවස්ථාවාදීව පුද්ගලයෙකුගේ මරණය දේශපාලණ වාසිය තකා යොදා ගත්තේ මෙසේය.
සෝමවංශ අමරසිංහ මහතාගේ මරණයෙන් පසුව ඔහුගේ පුත් ඉසුරු අමරසිංහ දිවයිනට පෑමිණීම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ වසන්ත සමරසිංහගේ මෑදිහත් වීම මත සිදු වු බවට පුලුල් ප්‍රචාරයක්ගෙන යන ලදී. ඔහුගේ පෑමිණීමම තම අවස්ථාවාදී දේශපාලණ මොඩලයට ඈතුලත් කර ගත්තේ මෙසේය.

13445693_754320371377738_4509228041534134761_n
ඉන් පසුව අවස්ථාවාදී සමාජවාදීන් දිවයින පුරා සෝමවංශ අමරසිංහ මහතාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් දිවයින පුරා පොස්ටර් ඈලෙව්වේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නමද මහ ඉහළින් සදහන් කරමින්ය.

13413648_1038237526265534_3793036201734417875_n

සෝමවංශ අමරසිංහ මහතාගේ අවසන් කටයුතු සිදු වු දිනයේද එහෙන් මෙහෙන් තම අවස්ථාවාදී දේශපාලණය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ උත්සාහ දරා ඈත.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සෝමවංශ අමරසිංහ මහතාගේ බෑදීමක් නෑතෑයි කවුරුන් හෝ පවසනවානම් එය වෑරදිය.නමුත් එය අවස්ථාවාදීව යොදා ගෑනීම පිළිබදව නම් අප කණගාටුවිය යුතුය.

1