ලස්සන කෙල්ලෙක් අපූරු වීඩියෝවකින් විලාසිතා ගැන කියා දුන් හැටි (VIDEO)

ඉන්දියාව කියන්නේ සංස්කෘතික විවිධත්වය අතින් ඉතාමත් ඉහළින් තිබෙන රටක්.

ඒ ඉහළ සංස්කෘතික විවිධත්වය නිසාම ඉන්දියාව තුළ අැති විලාසිතා ද ලෝකය තුළ කැපී පෙනෙන්නේ ඒවා ඔවුන්ටම ආවේණික වන නිසා යි.

කාලයෙන් කාලයට භාරතීය අනන්‍යතාව රැකගනිමින් ඉන්දීය විලාසිතා ලෝකය වෙනස් වූ අයුරු දැක්වෙන අපූරු වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.