වැට් බදු නොගහන භාණ්ඩ මෙන්න

වැට් බදු අය නොකරන භාණ්ඩ ලේඛණයක් රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

එම ලේඛණය පහතින් දැක්වෙනවා.

1