කලකට පසු උදයන්තිත් සිල් බිඳී

රංගන ශිල්පිනී උදයන්ති කුළතුංග මෙරට පුවත් මැව්වේ කාලක් තිස්සේම සිටයි. එහෙත් හිටි අඩියේම ඇය බොහෝ සේ නිහඩවුණා.

ඒ නිහඬ බවට හේතුව කුමක් වුවත් මෙන්න ඇය ආයිමත් අලුත් මියුසික් වීඩියෝවක් එක්ක කරලියට ඇවිත්.

නිකම්ම මියුසික් වීඩියෝවක් නෙමේ සිල් බිඳගන්න වීඩියෝවක්.

මෙම මියුසික් වීඩියෝව නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේ දසුන් එක්ක සිප වැළදගන්න දසුනකින් යුතු වීඩියෝවක් නිකුත් වෙලා තියනවා. පහතින් එය බලන්න හැකියි.