ලොවම කළඹවමින් සවුදියට පැමිණි පිටසක්වල යානාව

ලොවම කළඹවමින් සවුදියට පැමිණි පිටසක්වල යානාවේ වීඩියෝව යානාවෙන් පැමිණි සක්වල ජීවියා අතුරැුදන්වූ හැටි මෙන්න