අමන්දා උපන් දිනය සමරපු හැටි

නිරුපණ ශිල්පිණි අමන්දා සිල්වාගේ උපන් දින සාදය පසුගිය දා සමරණ ලදී. එම ඡායාරූප පහතින් බලන්න

1 234 5678911121314151617181920212223242527293031323334353637 38 39 40