මිලෙන් වැඩිම සුපිරි බයික් දහය මෙන්න. ඔයාගෙ බයික් එකත් මෙතන තියෙනවද බලන්න…

බයික් එකක් ගන්නවා කියන එක හැම තරුණයෙක්ටම තියෙන හීනයක්. තාමත් ඒ හීනය සැබෑ කරගනිපු නැති අයනම් එ් හීනය සැබෑ  කරගන්නෙ කවදද කියලා ඇඟිලි ගැන ගැන තමයි ඉන්නෙ. ඒ නිසා අපි අද කියන්න යන්නෙ ලෝකයේ තියෙන මිලෙන් වැඩිම සුපිරි බයික් දහය ගැන. බලන්න  මේ වගේ බයික් එකක් ඔයාටත් ගන්න පුළුවන්ද කියලා.

10. NCR Leggera 1200   ඇමරිකානු ඩොලර් 72,000

10

09. Vyrus 987 C3 4V V ඇමරිකානු ඩොලර් 91,700

09

08. MV Agusta F4CC ඇමරිකානු ඩොලර් 120,000

08

07. MTT Turbine Streetfighter ඇමරිකානු ඩොලර් 175,000

Custom Motorcycle Photographs

06. NCR M16 ඇමරිකානු ඩොලර් 232,500

06

05. Ecosse FE Ti XX ඇමරිකානු ඩොලර් 300,000

05

04. Legendary British Vintage Black ඇමරිකානු ඩොලර්            400,000

04

03. Dodge Tomahawk V10 Superbikeඇමරිකානු ඩොලර් 555,000

03

02. 1954 AJS 500 cc Porcupine ඇමරිකානු ඩොලර් 675,000

02

01. Million Dollar Harley Davidson: ඇමරිකානු ඩොලර්         මිලියනයයි.