මහ ගංගා හයක් පිටාර ගලයි..

රට පුරා ගංගා කිහිපයක් ආශ‍්‍රිතව ගංවතුර තත්වයක් දක්වා ජල මට්ටම් ඉහල ගොස් ඇතැයි වාරිමාර්ග දෙපාරතමේන්තුව සදහන් කරයි.

නිල්වලා, ගිං, කළු, කැලණි යන ගංගා හා අත්තනගලු ඔය හා මා ඔයද ගංවතුර මට්ටම් දක්වා ඉහල ගොස් ඇතැයි දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

මේ අතර කාලගුණ විද්‍ය්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරන්නේ ඉදිරි පැය 24 තුලදීද සබරගමුව, බස්නාහිර පළාත් හා ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානයන්ට මිලිමිටර 150 ඉක්මවු දඩි වර්ෂාවක් ඇදහැලෙනු ඇති බවයි.